ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ป.5,6

นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์
ครู คศ.3