ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นางอัมพร วังคะฮาด ป.1

นางอัมพร วังคะฮาด
ครู คศ.3