ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แจ้งข้าราชการครู บุคลากร เข้ารับการอบรม ไปราชการ
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ประชุมสัมมนา /ประธานอำเภอ/ 8-9 ส.ค.62 ที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (อ่าน 115) 27 ส.ค. 62
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ เข้ารับการอบรมโครงการห้องสมุด 3 D ของกองทุน GF สร้างปัญญา 3-4 ส.ค.62 (อ่าน 130) 19 ส.ค. 62
แจ้งครูทุกคน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ (อ่าน 540) 25 ส.ค. 60
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุมงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเ (อ่าน 512) 22 ส.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์/ นายรักศิลป์ /ผอ. เข้าประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมฯ ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2 (อ่าน 555) 22 ส.ค. 60
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุมปฏิบัติการฯ ที่ โรงแรมวีวิช จ.ข (อ่าน 522) 18 ส.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ เข้าประชุมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 496) 25 ก.ค. 60
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุมผอ.สถานศึกษาในอ.บ้านแฮด ที่รร.บ (อ่าน 521) 25 ก.ค. 60
แจ้งนายประเสริฐ พื้นหัวสระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุมผอ.สถานศึกษาในอ.บ้านแฮด ที่รร.ห (อ่าน 328) 15 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 3/2560 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ (อ่าน 345) 13 มิ.ย. 60
คำสั่งที่ 2/2560 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ (อ่าน 354) 13 มิ.ย. 60
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมระบบคัดกรองนักเรียน (อ่าน 338) 13 มิ.ย. 60
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมเขียนตามคำบอก ป.4-6 (อ่าน 322) 12 มิ.ย. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมครูวิชาการศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ (อ่าน 367) 12 มิ.ย. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมกำรจัดค่ายยการจัดกิจกรรมบูรณากรตามแนวทาง STEM ศึ (อ่าน 369) 22 พ.ค. 60
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero was (อ่าน 505) 22 พ.ค. 60
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าประชุมการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทาง STEM (อ่าน 353) 15 พ.ค. 60
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ และนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ เข้ารับการอบรมครูโรงเรียนแกนนำคุณธรรม (อ่าน 362) 08 พ.ค. 60
แจ้งคุณครูเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง เข้าการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 368) 06 เม.ย. 60
แจ้งนักการฯ ประครอง มูลปาก ตำแหน่ง ช่างปูน 4 ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ สปอ.ช่นบท(หลังเดิม) (อ่าน 411) 01 ธ.ค. 59
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (อ่าน 450) 01 ต.ค. 59
แจ้งนางอัมพร วังคะฮาด ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมการคัดกรองและเฝ้าระวังสายตาผิดปกติในนักรียน (อ่าน 399) 20 ก.ย. 59
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ (อ่าน 426) 09 ก.ย. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยสถานศึกษาในเขตอ.บ้านแฮด ประจำเดือน กันยายน (อ่าน 398) 09 ก.ย. 59
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมครูคุณธรรม (อ่าน 380) 09 ก.ย. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2559 วันที่ 8 (อ่าน 482) 01 เม.ย. 59
แจ้ง นายรักศิลป์ เจริญทรัพย์/นายทองคำ แสงเพ็ชร/นางอัมพร วังคะฮาด เป็นกรรมการคุมสอบ ชั้น ป.2,4,5 (อ่าน 481) 10 มี.ค. 59
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 464) 10 มี.ค. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการรรับ - ส่ง ข้อสอบ Pre Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 536) 10 มี.ค. 59
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ O-net ชั้น ป.6 (อ่าน 489) 26 ก.พ. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง ไปปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนศูนย์สอบ O-net ชั้น ป.6 (อ่าน 483) 26 ก.พ. 59
แจ้งนางเยาวลักษณ์ ลีกระจ่าง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ Pre Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 493) 02 ก.พ. 59
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมห้องสอบ Pre O-net ชั้น ป (อ่าน 620) 02 ก.พ. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรรับ - ส่ง ข้อสอบ Pre Nt ชั้น ป.3 (อ่าน 1148) 02 ก.พ. 59
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยสถานศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2559 วันที่ 7 (อ่าน 501) 05 ม.ค. 59
แจ้งนางรัตนา แสงเพ็ชร ครูชำนาญการพิเศษ เข้ารับการอบรมครูสอนนาฎศิลป์ โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 558) 25 ธ.ค. 58
แจ้งนางปทุมรัตน์ หล้าจันทร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น (อ่าน 473) 30 พ.ย. 58
แจ้งนักการฯ ประครอง มูลปาก ตำแหน่ง ช่างปูน 4 ไปจัดทำขบวนแห่งานเทศกาลไหม จ.ขอนแก่น (อ่าน 535) 28 พ.ย. 58
แจ้งนายรักศิลป์ เจริญทรัพย์ ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู (อ่าน 491) 28 พ.ย. 58
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอแดง เข้าประชุุมการสอบ Pre NT และ Pre O-NET ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 594) 28 พ.ย. 58