ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ พื้นหัวสระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2551 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม สุทธิประภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ ศรีพิมพ์สอ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายเริงณรงค์ พร้อมพรั่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ ทองหาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515 - 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูน ป่าเจือ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2507 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริม นาคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2507