ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ส.ค. 60 ประชุมผอ.สถานศึกษา และ ครูวิชาการ ในศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ ณ ร.ร.บ้านโคกสำราญ เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
02 ส.ค. 60 ผอ.ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
รร.บ้านชีกกกค้อ/รร.บ้านเมืองเพีย/รร.บ้านขามเรียน/รร.บ้านหนองนางขวัญ สพป.ขอนแก่น เขต 2
08 ส.ค. 60 ถึง 09 ส.ค. 60 แข่งขันทักษะวิชาการ ที่ รร.บ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาต ปี 2560"
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
14 ส.ค. 60 หยุดเรียนชดเชยวันวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 60 ผอ.ประชุมปฏิบัติการผู้ดูแลระบบโปรแกรมการแข่งขัน งานศิิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
โรงแรมวีวิช
25 ส.ค. 60 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโคกสำราญ ที่ ร.ร.บ้านโคกสำราญ
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ