ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 61 ประชุมครูบ้านแฮด ปีการศึกษา 2561 ณ สพป.ขอนแก่น เขต 2 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2
16 พ.ค. 61 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
15 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
09 พ.ค. 61 ประผู้บริหารและครูวิชาการศูนย์ฯ โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
08 พ.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 เปิดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
07 พ.ค. 61 ประชุมผู้บริหารในเขต อ.บ้านแฮด ที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต 2
02 พ.ค. 61 อบรม่คอมพิวเตอร์ ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
01 พ.ค. 61 อบรม่คอมพิวเตอร์ ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 2