ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 60 ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนเรียนรู้ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference เวลา 09.00-15.00 น.
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง สพป.ขอนแก่น เขต 2
10 ต.ค. 60 ประชุมครู /ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา /2560
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
23 ต.ค. 60 ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด
ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
26 ต.ค. 60 ครูบุคลากรทุกคน ร่วม "พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ที่ว่าการอ.บ้านแฮด เวลา 17,30 น.
ที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
27 ต.ค. 60 เปิดเรียนเตรียมความ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
30 ต.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 /แจกเงินค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง
31 ต.ค. 60 ประชุมครู /เปิดเรียนเตรียมความพร้อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา /2560 เวลา 09.00 น.

โรงเรียนบ้านดอนปอแดง โรงเรียนบ้านดอนปอแดง