ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.พ. 61 สอบอ่าน เขียนไทย ชั้น ป.1
14 ก.พ. 61 วัน Valentin Day
14 ก.พ. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปราสาทเขาพนมรัุง จ.บุรีรัมย์
09 ก.พ. 61 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น โรงแรมวิวิช จ.ขอนแก่น (ผอ.)