ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ส.ค. 62 ประชุมผู้บริหาร /ครูวิชาการ /ที่ โรงเรียนบ้่้านดงหนองเกี่ยว เวลา 09.00 น.
โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
12 ส.ค. 62 วันแม่แห่งชาติ ปี 2562
08 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62 ประชุมสัมมนา /ประธานศูนย์เครือข่าย/ ประธานอำเภอ/ ที่ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2
07 ส.ค. 62 ประชุมครูวิชาการ /นักการฯจิตอาสา /ที่ โรงเรียนบ้่านโคกสำราญ 09.00 น.
โรงเรียนบ้านโคกสำราญ ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญ
02 ส.ค. 62 ถึง 03 ส.ค. 62 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตอ.บ้านแฮด ที่ จ.มุกดาหาร
โรงแรมสวนปาล์ม รีสอร์ท จ.มุกดาหาร สพป.ขอนแก่น เขต 2